கிரிப்டோகிராபி என்றால் என்ன, அது உங்களுக்கு எப்படி உதவும

கிரிப்டோகிராஃபி என்பது ஒரு செய்தியை அல்லது தகவலை குறியாக்கம் செய்யும் செயல் ஆகும், அது டிகோடிங் செய்வதற்கான திறவுகோல் இல்லாத எவருக்கும் அதைப் படிக்க முடியாது.

இது முக்கியத் தகவலைப் பொதுவில் இருந்து பாதுகாக்கும் ஒரு வழியாகும், மேலும் முக்கியமாக, தவறான நோக்கத்துடன் யாராலும் இடைமறிக்கப்படுவதிலிருந்து. கிரிப்டோகிராஃபியைப் பயன்படுத்த பல காரணங்கள் உள்ளன, ஆனால் மிகவும் பொதுவானவை தனியுரிமை மற்றும் அங்கீகாரம்.

கிரிப்டோகிராபி என்றால் என்ன?

கிரிப்டோகிராஃபி என்பது மூன்றாம் தரப்பினரின் முன்னிலையில் பாதுகாப்பான தகவல்தொடர்பு நடைமுறையாகும். மின்னஞ்சல், கோப்பு பகிர்வு மற்றும் பாதுகாப்பான தகவல்தொடர்புகள் உட்பட பல்வேறு பயன்பாடுகளில் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

குறியாக்கவியல் என்பது ஒரு கணித அறிவியலாகும், இது தரவை குறியாக்கம் மற்றும் குறியாக்கம் செய்ய கணித வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

கிரிப்டோகிராஃபி என்பது தகவல்களை அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகலில் இருந்து பாதுகாக்கவும் தகவல்தொடர்புகளின் தனியுரிமையை உறுதிப்படுத்தவும் பயன்படுகிறது. மின்னஞ்சல்,

கோப்பு பகிர்வு மற்றும் பாதுகாப்பான தகவல்தொடர்புகள் உட்பட பல்வேறு பயன்பாடுகளில் குறியாக்கவியல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. குறியாக்கவியல் என்பது ஒரு கணித அறிவியலாகும், இது தரவை குறியாக்கம் மற்றும் குறியாக்கம் செய்ய கணித வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

கிரிப்டோகிராஃபி என்பது தகவல்களை அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகலில் இருந்து பாதுகாக்கவும் தகவல்தொடர்புகளின் தனியுரிமையை உறுதிப்படுத்தவும் பயன்படுகிறது.

மின்னஞ்சல், கோப்பு பகிர்வு மற்றும் பாதுகாப்பான தகவல்தொடர்புகள் உட்பட பல்வேறு பயன்பாடுகளில் குறியாக்கவியல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. குறியாக்கவியல் என்பது ஒரு கணித அறிவியலாகும், இது தரவை குறியாக்கம் மற்றும் குறியாக்கம் செய்ய கணித வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

கிரிப்டோகிராஃபி என்பது தகவல்களை அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகலில் இருந்து பாதுகாக்கவும் தகவல்தொடர்புகளின் தனியுரிமையை உறுதிப்படுத்தவும் பயன்படுகிறது.

கிரிப்டோகிராஃபியின் நன்மைகள் என்ன?

கிரிப்டோகிராஃபி என்பது மூன்றாம் தரப்பினரின் முன்னிலையில் பாதுகாப்பான தகவல்தொடர்பு நடைமுறையாகும். மின்னஞ்சல், கோப்பு பகிர்வு மற்றும் பாதுகாப்பான தகவல்தொடர்புகள் உட்பட பல்வேறு பயன்பாடுகளில் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. குறியாக்கவியல் என்பது ஒரு கணித அறிவியலாகும், இது தரவை குறியாக்கம் மற்றும் குறியாக்கம் செய்ய கணித வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

கிரிப்டோகிராஃபி என்பது தகவல்களை அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகலில் இருந்து பாதுகாக்கவும் தகவல்தொடர்புகளின் தனியுரிமையை உறுதிப்படுத்தவும் பயன்படுகிறது.

மின்னஞ்சல், கோப்பு பகிர்வு மற்றும் பாதுகாப்பான தகவல்தொடர்புகள் உட்பட பல்வேறு பயன்பாடுகளில் குறியாக்கவியல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. குறியாக்கவியல் என்பது ஒரு கணித அறிவியலாகும், இது தரவை குறியாக்கம் மற்றும் குறியாக்கம் செய்ய கணித வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

கிரிப்டோகிராஃபி என்பது தகவல்களை அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகலில் இருந்து பாதுகாக்கவும் தகவல்தொடர்புகளின் தனியுரிமையை உறுதிப்படுத்தவும் பயன்படுகிறது. மின்னஞ்சல், கோப்பு பகிர்வு மற்றும் பாதுகாப்பான தகவல்தொடர்புகள் உட்பட பல்வேறு பயன்பாடுகளில் குறியாக்கவியல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. குறியாக்கவியல் என்பது ஒரு கணித அறிவியலாகும், இது தரவை குறியாக்கம் மற்றும் குறியாக்கம் செய்ய கணித வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

கிரிப்டோகிராஃபி என்பது தகவல்களை அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகலில் இருந்து பாதுகாக்கவும் தகவல்தொடர்புகளின் தனியுரிமையை உறுதிப்படுத்தவும் பயன்படுகிறது.

கிரிப்டோகிராபி உங்களுக்கு எப்படி உதவும்?

கிரிப்டோகிராஃபி என்பது மூன்றாம் தரப்பினரின் முன்னிலையில் பாதுகாப்பான தகவல்தொடர்பு நடைமுறையாகும். மின்னஞ்சல், கோப்பு பகிர்வு மற்றும் பாதுகாப்பான தகவல்தொடர்புகள் உட்பட பல்வேறு பயன்பாடுகளில் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

குறியாக்கவியல் என்பது ஒரு கணித அறிவியலாகும், இது தரவை குறியாக்கம் மற்றும் குறியாக்கம் செய்ய கணித வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

கிரிப்டோகிராஃபி என்பது தகவல்களை அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகலில் இருந்து பாதுகாக்கவும் தகவல்தொடர்புகளின் தனியுரிமையை உறுதிப்படுத்தவும் பயன்படுகிறது. அனுப்புநர் அல்லது பெறுநரின் அடையாளத்தைச் சரிபார்க்கவும் குறியாக்கவியல் பயன்படுத்தப்படலாம்.

கிரிப்டோகிராஃபி என்பது ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும், இது தகவல்களை அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகலில் இருந்து பாதுகாக்கவும் தகவல்தொடர்புகளின் தனியுரிமையை உறுதிப்படுத்தவும் பயன்படுகிறது. இருப்பினும், குறியாக்கவியல் என்பது ஒரு சிக்கலான பாடமாகும், இது திறம்பட பயன்படுத்த அதிக அறிவு மற்றும் நிபுணத்துவம் தேவைப்படுகிறது.

நீங்கள் எப்படி கிரிப்டோகிராஃபியை பயன்படுத்தலாம்?

கிரிப்டோகிராஃபி என்பது மூன்றாம் தரப்பினரின் முன்னிலையில் பாதுகாப்பான தகவல்தொடர்பு நடைமுறையாகும். ஜூலியஸ் சீசரின் இராணுவத் தொடர்புகளைப் பாதுகாக்கப் பயன்படுத்திய நீண்ட வரலாற்றைக் கொண்டது.

மின்னஞ்சல், கோப்பு பகிர்வு மற்றும் பாதுகாப்பான தகவல்தொடர்புகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பயன்பாடுகளில் கிரிப்டோகிராஃபி பயன்படுத்தப்படுகிறது. அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகலில் இருந்து தகவல்களைப் பாதுகாப்பதற்கும் தகவல்தொடர்புகளின் தனியுரிமையை உறுதி செய்வதற்கும் இது ஒரு முக்கிய கருவியாகும்.

குறியாக்கவியலில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளன, ஒவ்வொன்றும் அதன் சொந்த பலம் மற்றும் பலவீனங்களைக் கொண்டுள்ளன. குறியாக்கத்தின் மிகவும் பொதுவான வகை சமச்சீர்-விசை குறியாக்கவியல் ஆகும்,

இது ஒரு செய்தியை குறியாக்க மற்றும் மறைகுறியாக்க அதே விசையைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த வகை குறியாக்கவியல் வேகமானது மற்றும் திறமையானது, ஆனால் அனுப்புநரும் பெறுநரும் இரகசிய விசையைப் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இதன் விளைவாக,

கட்சிகள் ஒருவரையொருவர் அறியாத அல்லது அதிக எண்ணிக்கையிலான பயனர்களுக்கு விசையை விநியோகிக்க வேண்டிய பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்த இது மிகவும் பொருத்தமானது அல்ல.

சமச்சீர்-விசை குறியாக்கவியலுக்கு மாற்றாக, பொது-விசை குறியாக்கவியலைப் பயன்படுத்தலாம். பொது விசை குறியாக்கவியலில், ஒவ்வொரு பயனருக்கும் ஒரு ஜோடி விசைகள், பொது விசை மற்றும் தனிப்பட்ட விசை உள்ளது.

பொது விசையை யார் வேண்டுமானாலும் தெரிந்து கொள்ளலாம், ஆனால் அந்தரங்க விசையை ரகசியமாக வைத்திருக்க வேண்டும். பெறுநரின் பொது விசையுடன் செய்திகளை குறியாக்கம் செய்ய முடியும், மேலும் தனிப்பட்ட விசையை வைத்திருப்பவர் மட்டுமே அவற்றை மறைகுறியாக்க முடியும்.

அனுப்புநரும் பெறுநரும் ஒருவரையொருவர் அறியாத அல்லது அதிக எண்ணிக்கையிலான பயனர்களுக்கு விசையை விநியோகிக்க வேண்டிய பயன்பாடுகளுக்கு இந்த வகை குறியாக்கவியல் மிகவும் பொருத்தமானது.

கிரிப்டோகிராஃபி என்பது தகவல்களை அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகலில் இருந்து பாதுகாப்பதற்கும் தகவல்தொடர்புகளின் தனியுரிமையை உறுதி செய்வதற்கும் ஒரு முக்கிய கருவியாகும். குறியாக்கவியலில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளன,

ஒவ்வொன்றும் அதன் சொந்த பலம் மற்றும் பலவீனங்களைக் கொண்டுள்ளன. குறியாக்கத்தின் மிகவும் பொதுவான வகை சமச்சீர்-விசை குறியாக்கவியல் ஆகும், இது ஒரு செய்தியை குறியாக்க மற்றும் மறைகுறியாக்க அதே விசையைப் பயன்படுத்துகிறது. சமச்சீர்-விசை குறியாக்கவியலுக்கு மாற்றாக, பொது-விசை குறியாக்கவியலைப் பயன்படுத்தலாம்.

பொது விசை குறியாக்கவியலில், ஒவ்வொரு பயனருக்கும் ஒரு ஜோடி விசைகள், பொது விசை மற்றும் தனிப்பட்ட விசை உள்ளது. பொது விசையை யார் வேண்டுமானாலும் தெரிந்து கொள்ளலாம், ஆனால் அந்தரங்க விசையை ரகசியமாக வைத்திருக்க வேண்டும்.

கிரிப்டோகிராஃபியின் வரம்புகள் என்ன?

கிரிப்டோகிராஃபி என்பது தகவல் அல்லது தகவல்தொடர்புகளை அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகலில் இருந்து பாதுகாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு நுட்பமாகும். இது ஒரு கணித அறிவியல் ஆகும்,

இது தரவை குறியாக்கம் மற்றும் குறியாக்கம் செய்ய கணித வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துகிறது. மின்னஞ்சல், கோப்பு பகிர்வு மற்றும் பாதுகாப்பான தகவல்தொடர்புகள் உட்பட பல்வேறு பயன்பாடுகளில் குறியாக்கவியல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

குறியாக்கவியலில் பின்வருபவை உட்பட பல வரம்புகள் உள்ளன:

1. குறியாக்கவியல் தவறானது அல்ல. முரட்டுத்தனமான தாக்குதல்கள், சமூக பொறியியல் மற்றும் பக்க-சேனல் தாக்குதல்கள் உட்பட குறியாக்கவியலைத் தவிர்க்க பல வழிகள் உள்ளன.

2. குறியாக்கவியல் எப்போதும் பாதுகாப்பானது அல்ல. சில சந்தர்ப்பங்களில், மேன்-இன்-தி-மிடில் தாக்குதல்கள் போன்ற தாக்குதல்களை இயக்க, குறியாக்கவியல் உண்மையில் பயன்படுத்தப்படலாம்.

3. கிரிப்டோகிராஃபி எப்போதும் திறமையாக இருக்காது. குறியாக்கவியல் குறிப்பிடத்தக்க அளவு மேல்நிலையை அறிமுகப்படுத்தலாம், இது செயல்திறனை பாதிக்கலாம்.

4. குறியாக்கவியல் எப்போதும் நம்பகமானதாக இருக்காது. சில சந்தர்ப்பங்களில், குறியாக்கவியல் தோல்வியடையும், இதன் விளைவாக தரவு சமரசம் செய்யப்படுகிறது.

5. கிரிப்டோகிராஃபி எப்போதும் பயன்படுத்த எளிதானது அல்ல. சில சமயங்களில், கிரிப்டோகிராஃபி கட்டமைக்க மற்றும் நிர்வகிக்க கடினமாக இருக்கலாம்.
முடிவுரை
குறியாக்கவியலில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளன, ஒவ்வொன்றும் அதன் சொந்த பலம் மற்றும் பலவீனங்களைக் கொண்டுள்ளன. நினைவில் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால்,

கிரிப்டோகிராஃபி என்பது ஒரு கருவியாகும், மேலும் எந்தவொரு கருவியையும் போலவே, இது பயனுள்ளதாக இருக்க சரியாகப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

கிரிப்டோகிராஃபியானது போக்குவரத்தில் உள்ள தரவையும், ஓய்வில் இருக்கும் தரவையும் பாதுகாக்க பயன்படுகிறது. தரவு பரிமாற்றத்தில் இருக்கும் போது, மூன்றாம் தரப்பினரால் குறுக்கீடு செய்வதால் பாதிக்கப்படலாம்.

குறியாக்கவியல் தரவுகளை குறியாக்கம் செய்யப் பயன்படும், அதனால் அதை விரும்பிய பெறுநரால் மட்டுமே படிக்க முடியும்.

கிரிப்டோகிராஃபியை ஓய்வு நேரத்தில் தரவைப் பாதுகாக்கவும் பயன்படுத்தலாம். மடிக்கணினிகள் மற்றும் sகிரிப்டோகிராஃபியின் வரம்புகள் என்ன?

கிரிப்டோகிராஃபி என்பது தகவல் அல்லது தகவல்தொடர்புகளை அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகலில் இருந்து பாதுகாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு நுட்பமாகும். இது ஒரு கணித அறிவியல் ஆகும்,

இது தரவை குறியாக்கம் மற்றும் குறியாக்கம் செய்ய கணித வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துகிறது. மின்னஞ்சல், கோப்பு பகிர்வு மற்றும் பாதுகாப்பான தகவல்தொடர்புகள் உட்பட பல்வேறு பயன்பாடுகளில் குறியாக்கவியல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

குறியாக்கவியலில் பின்வருபவை உட்பட பல வரம்புகள் உள்ளன:

1. குறியாக்கவியல் தவறானது அல்ல. முரட்டுத்தனமான தாக்குதல்கள், சமூக பொறியியல் மற்றும் பக்க-சேனல் தாக்குதல்கள் உட்பட குறியாக்கவியலைத் தவிர்க்க பல வழிகள் உள்ளன.

2. குறியாக்கவியல் எப்போதும் பாதுகாப்பானது அல்ல. சில சந்தர்ப்பங்களில், மேன்-இன்-தி-மிடில் தாக்குதல்கள் போன்ற தாக்குதல்களை இயக்க, குறியாக்கவியல் உண்மையில் பயன்படுத்தப்படலாம்.

3. கிரிப்டோகிராஃபி எப்போதும் திறமையாக இருக்காது. குறியாக்கவியல் குறிப்பிடத்தக்க அளவு மேல்நிலையை அறிமுகப்படுத்தலாம், இது செயல்திறனை பாதிக்கலாம்.

4. குறியாக்கவியல் எப்போதும் நம்பகமானதாக இருக்காது. சில சந்தர்ப்பங்களில், குறியாக்கவியல் தோல்வியடையும், இதன் விளைவாக தரவு சமரசம் செய்யப்படுகிறது.

5. கிரிப்டோகிராஃபி எப்போதும் பயன்படுத்த எளிதானது அல்ல. சில சமயங்களில், கிரிப்டோகிராஃபி கட்டமைக்க மற்றும் நிர்வகிக்க கடினமாக இருக்கலாம்.

முடிவுரை

குறியாக்கவியலில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளன, ஒவ்வொன்றும் அதன் சொந்த பலம் மற்றும் பலவீனங்களைக் கொண்டுள்ளன.

நினைவில் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், கிரிப்டோகிராஃபி என்பது ஒரு கருவியாகும், மேலும் எந்தவொரு கருவியையும் போலவே, இது பயனுள்ளதாக இருக்க சரியாகப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

கிரிப்டோகிராஃபியானது போக்குவரத்தில் உள்ள தரவையும், ஓய்வில் இருக்கும் தரவையும் பாதுகாக்க பயன்படுகிறது.

தரவு பரிமாற்றத்தில் இருக்கும் போது, மூன்றாம் தரப்பினரால் குறுக்கீடு செய்வதால் பாதிக்கப்படலாம். குறியாக்கவியல் தரவுகளை குறியாக்கம் செய்யப் பயன்படும், அதனால் அதை விரும்பிய பெறுநரால் மட்டுமே படிக்க முடியும்.

கிரிப்டோகிராஃபியை ஓய்வு நேரத்தில் தரவைப் பாதுகாக்கவும் பயன்படுத்தலாம். மடிக்கணினிகள் மற்றும் ஸ்மார்ட்போன்கள் போன்ற தொலைந்து போகக்கூடிய அல்லது திருடப்படக்கூடிய சாதனங்களில் சேமிக்கப்படும் தரவுகளுக்கு இது முக்கியமானது. தரவு குறியாக்கம் செய்யப்பட்டிருந்தால், அங்கீகரிக்கப்படாத நபர் அதை அணுகுவது மிகவும் கடினமாக இருக்கும்.

குறியாக்கவியல் ஒரு சிக்கலான தலைப்பாக இருக்கலாம், ஆனால் அதை திறம்பட பயன்படுத்துவதற்கு அடிப்படைகளை புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
மார்ட்ஃபோன்கள். தரவு குறியாக்கம் செய்யப்பட்டிருந்தால், அங்கீகரிக்கப்படாத நபர் அதை அணுகுவது மிகவும் கடினமாக இருக்கும்.

குறியாக்கவியல் ஒரு சிக்கலான தலைப்பாக இருக்கலாம், ஆனால் அதை திறம்பட பயன்படுத்துவதற்கு அடிப்படைகளை புரிந்துகொள்வது அவசியம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.